Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

Werkloosheid stijgt minder sterk in augustus

In augustus waren 426 duizend mensen werkloos, dat is 4,6 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 32 duizend werklozen per maand bij. Het aantal werkenden nam in deze periode ook toe, met gemiddeld 18 duizend per maand. In juli en augustus was de toename van het aantal werklozen en werkenden minder sterk dan in juni. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind augustus 292 duizend lopende WW-uitkeringen.

In de afgelopen drie maanden groeide de beroepsbevolking (alle werkenden en werklozen samen) met gemiddeld 49 duizend mensen per maand. In april, na het uitbreken van de coronacrisis, werd de beroepsbevolking aanzienlijk kleiner. Hier speelde mee dat de daling van het aantal werkenden in die periode niet gepaard ging met een vergelijkbare stijging van het aantal werklozen.

Door de toename van het aantal werklozen en werkenden in juni tot en met augustus waren er in augustus weer vrijwel evenveel mensen op de arbeidsmarkt als in de eerste drie maanden van 2020.

Minder sterke toename werkloosheid dan in voorgaande maanden

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn, werkloos. Met 426 duizend werklozen in augustus was 4,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. In juli was dat 4,5 procent. Tussen mei en juni nam de werkloosheid nog toe van 3,6 naar 4,3 procent.

UWV: aantal WW-uitkeringen gedaald

Eind augustus verstrekte UWV 292 duizend WW-uitkeringen. Dat zijn er 9,1 duizend minder dan eind juli, toen er nog 301 duizend WW-uitkeringen werden verstrekt. De afname was vooral zichtbaar onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar (-14,9 procent). Het aantal WW-uitkeringen is nog wel fors hoger dan aan het begin van dit jaar.

UWV: Minder nieuwe WW-uitkeringen

In augustus werden er gemiddeld per week 7,1 duizend nieuwe WW-uitkeringen toegekend. Dat is een afname ten opzichte van juli, toen er gemiddeld per week 8,7 duizend nieuwe WW-uitkeringen bij kwamen. Door de coronacrisis was tussen maart en juli van dit jaar de instroom structureel hoger dan in 2019. In augustus is het aantal nieuwe WW-uitkeringen weer bijna gelijk aan dat van augustus 2019.

Weer meer mensen op zoek naar werk

De toename van het aantal werklozen en het aantal mensen met werk is een resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat die stromen zien.

In de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen met bijna 100 duizend toe. Dit kwam vooral doordat meer mensen op zoek gingen naar werk (van niet-beroepsbevolking naar werkloos) dan dat er mensen stopten met zoeken naar een baan (van werkloos naar niet-beroepsbevolking). Per saldo groeide de werkloosheid hierdoor met 88 duizend mensen in de afgelopen drie maanden. Daarnaast waren er ook meer mensen die hun baan verloren en werkloos werden (van werkzaam naar werkloos) dan werklozen die een baan vonden (van werkloos naar werkzaam). Hierdoor steeg de werkloosheid per saldo met 7 duizend personen.

De werkloosheid nam tussen mei en augustus dus vooral toe doordat meer mensen op zoek gingen naar werk en niet zozeer doordat veel mensen hun baan verloren, zoals dat wel het geval was tussen maart en juni.

Het aantal mensen met werk nam tussen mei en augustus ook toe, met 53 duizend. Dit komt met name doordat in deze periode meer mensen toetraden tot de arbeidsmarkt en direct een baan vonden (van niet-beroepsbevolking naar werkzaam), terwijl er minder stopten met werken en de arbeidsmarkt verlieten (van werkzaam naar niet-beroepsbevolking).

Tussen maart en juni was juist het aantal werkenden dat (tijdelijk) de arbeidsmarkt verliet (van werkzaam naar niet-beroepsbevolking) naar verhouding groot.Het CBS publiceert maandelijks volgens de internationale richtlijnen over de beroepsbevolking. De bijbehorende indicatoren, de werkzame en werkloze beroepsbevolking, worden wereldwijd gebruikt om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. Daarbij zijn maandcijfers essentieel. Daarnaast publiceert het UWV maandelijks over het aantal WW-uitkeringen. Deze UWV-cijfers over uitkeringen zijn niet één-op-één vergelijkbaar met de indicatoren over de beroepsbevolking. Het aantal werklozen nam de afgelopen drie maanden sterker toe dan het aantal uitkeringen. Voor meer uitleg over de verschillen tussen de bronnen zie de technische toelichting.

bron: cbs.nl

businessmen-collaboration-cooperation-886465

DEEL DIT BERICHT