Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

Update mbt de NOW regeling

Vaststelling NOW 1.0

Zoals u zult hebben begrepen is de NOW inmiddels opgeknipt in 3 delen: de NOW 1.0, 2.0 en 3.0. 

Voor de NOW 1.0 en 2.0 kon een voorschot aangevraagd worden. Een aantal van u heeft dat door ons laten doen, anderen hebben dat zelf gedaan en mogelijk heeft u nog helemaal geen voorschot aan hoeven vragen. Een gedane aanvraag moet ook worden vastgesteld. Die vaststelling moet per NOW regeling (1.0, 2.0 enz.) worden gedaan. Het voorschot betrof 80% van de berekende subsidie. Bij de vaststelling gaat het over de exacte bepaling van de hoogte van de subsidie waar u recht op heeft. Mogelijk krijgt u iets nabetaald, mogelijk moet u iets terugbetalen. Als terugbetaling een probleem wordt, kan een betalingsregeling getroffen worden. 

De aanvraag tot vaststelling van de subsidie loopt via het UWV. Wij kunnen u daarbij ondersteunen. Het voorschot was gericht op snelheid en ‘korte klappen, snel thuis’. De vaststelling probeert de overheid met wat meer waarborgen te omkleden. Dat is ook de reden dat in bepaalde gevallen een verklaring moet worden opgesteld. Dat moet soms, maar niet altijd. Hieronder ziet u een schema waarin dat zichtbaar wordt:  

 • geen verklaring:  
  • het voorschot is lager dan € 20.000
  • de vastgestelde subsidie is lager dan € 25.000 
 • derdenverklaring:  
  • het voorschot is € 20.000 of hoger
  • de vastgestelde subsidie is € 25.000 of hoger 
 • accountantsverklaring:  
  • het voorschot is € 100.000 of hoger
  • de vastgestelde subsidie is € 125.000 of hoger 
 • accountantsverklaring: ‘assurance’ 
  • de vastgestelde subsidie is € 375.000 of hoger 
  • aanvraag NOW met toepassing van artikel 6a NOW 1.0
   (dit ziet op de gevallen waarin de hele groep < 20% omzetverlies bleef, maar individuele onderdelen > 20%: in dat geval kan op individuele basis toch subsidie worden verkregen)

U ziet: hoe hoger het subsidiebedrag, hoe zwaarder de verklaring. De meeste aanvragen zullen onder de drempel blijven van een verklaring of hebben de lichtste vorm van verklaring nodig. Wij kunnen u helpen bij het bepalen welke soort verklaring nodig is. Uiteraard kunnen we ook de verklaring voor u opstellen (dat geldt voor alle soorten verklaringen) en helpen bij het inschatten van het bedrag van de uiteindelijke subsidie. 

De vaststelling aanvraag voor de NOW 1.0 kan gedaan worden vanaf 7 oktober a.s. Vanaf die datum heeft u 24 weken (zonder verklaring) of 38 weken (met verklaring) de tijd om het in te dienen. Het UWV heeft vervolgens 52 weken (al is de verwachting dat het sneller zal gaan) de tijd om het af te handelen. Het UWV kan in die periode om aanvullende gegevens vragen voor haar controle. Ook kunnen steekproefsgewijs controles worden gedaan op aangeleverde omzetgegevens. 

Kortom:  

 • de vaststelling kan op korte termijn worden aangevraagd 
 • daar is ruimschoots de tijd voor
 • afhankelijk van de bedragen die met de subsidie zijn gemoeid, wordt bepaald of en, zo ja, welke verklaring u nodig heeft
 • bij de NOW 2.0 zult u straks nog een keer dit systeem moeten doorlopen

Het kan zijn dat we u met de NOW 1.0 hebben geholpen, maar misschien heeft u dat zelf gedaan. Voor alle situaties geldt: de vaststelling van de aanvraag is een apart traject, dat niet automatisch door ons kan worden geregeld. U moet daar dus nog wel specifiek opdracht voor geven. Dat kan door het invullen en terugsturen van de bijlage, waarna we contact met u zullen leggen om e.e.a. in gang te zetten. 

NOW 1.0 ‘groep’

Het kan zijn dat u een groep ondernemingen heeft. Binnen de groep zijn mogelijk NOW 1.0 aanvragen gedaan. Als sprake is van een groep, moeten de groepsleden eenzelfde tijdvak hanteren bij de aanvraag. Dus bijvoorbeeld: alle bv’s vragen een voorschot over de periode april/ juni, of allemaal over mei/ juli. In de praktijk blijkt niet iedere groep daar correct mee te zijn omgegaan. Het UWV heeft daar inmiddels een oplossing voor aangedragen: u kunt via https://now.uwv.nl/now-concern-correctie-1 een eenduidige periode aangeven voor de groepsleden. Oftewel: als u binnen de groep per ongeluk verschillende periodes heeft gehanteerd, dan kunt u alsnog doorgeven welke periode voor alle aanvragen (binnen uw groep) moet gelden. Mogelijk heeft u daar de afgelopen week al een brief van het UWV over gekregen. 

Als u twijfelt over de vraag welke periode voor u dan het beste is om aan te geven, kunnen we u daarbij ondersteunen. Als u wilt dat wij de correctie doorgeven, vernemen we dat graag. Twijfelt u over de vraag of deze correctie ook op u van toepassing is, neemt u dan even contact op. 

Aanvraag NOW 3.0

De NOW 3.0 systematiek lijkt erg op die van de NOW 1.0 en 2.0. Wel loopt de regeling langer dan de eerdere regelingen. 

De NOW 3.0 is opgesplitst in 3 tijdvakken. Dat betekent dat u steeds een nieuwe aanvraag moet doen. De tijdvakken zijn: 
1.    1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 (NOW 3.1)
2.    1 januari 2021 tot 1 april 2021 (NOW 3.2) 
3.    1 april 2021 tot 1 juli 2021 (NOW 3.3)

Dat zijn dus 3 tijdvakken van telkens 3 maanden. Over NOW 3.1 moet een omzetverlies van minstens 20% worden geleden (net als bij NOW 1.0 en 2.0), maar vanaf NOW 3.2 moet dat verlies minstens 30% bedragen. Als u een groep ondernemingen heeft die niet aan de het gestelde minimale omzetverlies komt, maar individuele werkmaatschappijen gaan wel over die drempel, dan zijn er mogelijkheden om voor die werkmaatschappijen toch subsidie te krijgen. U hoeft niet eerder gebruik te hebben gemaakt van de NOW, om aan NOW 3.0 mee te mogen doen. Ook bij NOW 3.0 wordt gewerkt met een voorschot en een latere definitieve vaststelling. 

De NOW 3.1 kan vanaf 16 november a.s. worden aangevraagd. We komen een week voor die tijd in de lucht met meer informatie, een reminder en een machtiging. U hoeft nu dus nog niets te doen en wij komen er op terug. 

Vragen?

De informatie in dit bericht is niet uitputtend bedoeld. Heeft u vragen, dan kunt u die stellen aan corona@dehoogewaerder.nl, of uw relatiebeheerder. 

Ministerie van Economische Zaken

DEEL DIT BERICHT