Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

Tozo 3: de veranderingen per 1 oktober

De Tozo-regeling wordt verlengd tot 1 juli 2021, besloot het kabinet onlangs. Wat verandert er?

Tozo 3 aanvragen

Tot 1 oktober 2020 kun je Tozo 2 aanvragen. Na 1 oktober kan Tozo 3 worden aangevraagd bij de woongemeente. Als je al een Tozo 2-uitkering ontvangt, kun je een verkort aanvraagformulier indienen zodra je woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. De Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. De aanvrager dient bij de aanvraag aan te geven of de situatie sinds de vorige aanvraag wel of niet veranderd is. Ook verklaar je dat je totaal aan beschikbare geldmiddelen lager is dan de toegestane grens van € 46.520. Houd de website van je gemeente in de gaten voor meer informatie.

Uitkering tot 1 juli 2021

De uitkering levensonderhoud kan als je aan de voorwaarden voldoet worden toegekend over de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021. Je kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden je een uitkering wilt aanvragen.

De Tozo wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. Het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Gewijzigde voorwaarden Tozo 3

Per 1 oktober 2020 wordt in de Tozo 3 een toets op beschikbare geldmiddelen ingevoerd. Deze toets komt in aanvulling op de toetsen die in de Tozo 2 bestaan. Net als bij de vermogenstoets in het Bbz wordt de toets op beschikbare geldmiddelen zodanig vormgegeven dat zelfstandigen niet worden gedwongen onderdelen van hun bedrijf of zelfstandig beroep te liquideren. Dit zou namelijk ten koste gaan van de levensvatbaarheid van de onderneming en het weer kunnen beginnen met de zelfstandige activiteiten na de coronacrisis. De toets op beschikbare geldmiddelen houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties e.d.) niet in aanmerking komen voor de Tozo 3. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten. Nadere voorlichting hierover aan ondernemers en gemeenten volgt op korte termijn.

Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers zich gaan oriënteren op hun toekomst en ziet dat veel ondernemers hierover al aan het nadenken zijn. Per 1 januari 2021 start een volgende fase van de Tozo 3. In deze fase ondersteunen gemeenten zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Gemeenten zullen samen met zelfstandig ondernemers inventariseren of en zo ja, welke ondersteuning van de zelfstandig ondernemer nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal na Tozo 1 en/of 2

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 gezamenlijk, een maximum kent van € 10.157 euro.

Je kan geen beroep doen op de Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal als je surseance of faillissement hebt aangevraagd of verkregen voor jezelf, je onderneming of één van de vennoten waarmee je samenwerkt.

Achtergrond wijzigingen Tozo 3

De Tozo is een bijstandsregeling, waarbij in beginsel bijstand is beperkt tot personen die niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Daarom ligt het voor de hand om bij het bepalen van het recht op Tozo naast het inkomen ook de beschikbare geldmiddelen te betrekken. Bij de invoering van Tozo 1 en 2 is om uitvoeringstechnische redenen de keuze gemaakt om het vermogen van de zelfstandige buiten beschouwing te laten bij het vaststellen van het recht op Tozo. Nu het beroep op de Tozo aanzienlijk is afgenomen, behoort invoering van een dergelijke toets inmiddels wel tot de voor gemeenten uitvoerbare mogelijkheden. Daardoor wordt de inzet van de Tozo gerichter en zal er naar verwachting minder oneigenlijk gebruik zijn. Daarnaast wordt een stap gezet naar toepassing van het reguliere bijstandsregime voor zelfstandig ondernemers, het Bbz.

Partnerinkomenstoets blijft van kracht

De partnerinkomenstoets wordt ook bij Tozo 3 uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner word meegeteld bij het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt kun je, net als bij Tozo 2, geen aanspraak maken op Tozo 3-uitkering levensonderhoud.

rijksoverheid.nl/steunpakket

Canva - null

DEEL DIT BERICHT