Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

Corona & zo: nieuwe maatregelen

Zoals u de afgelopen dagen zult hebben vernomen heeft het kabinet besloten tot het nemen van nieuwe Corona maatregelen. De door het kabinet genoemde maatregelen zullen nog formeel omgezet moeten worden in regelgeving. Mogelijk verandert er dus nog het een en ander.

De belangrijkste wijzigingen, zoals nu bekend, zijn de volgende.

NOW 2.0
De huidige NOW regeling (1.0) wordt opgevolgd door een nieuwe NOW regeling (2.0). NB: de huidige regeling (NOW 1.0) kan nog tot en met 5 juni a.s. aangevraagd worden. Heeft u dat nog niet gedaan, dan is daar dus nog even de tijd voor. Wij kunnen dat verzorgen.

De nieuwe regeling kent een paar veranderingen ten opzichte van wat u uit de bestaande regeling kent. We noemen de belangrijkste zaken:

  • de vaste opslag op de loonkosten wordt van 30% naar 40% verhoogd.
  • de subsidie heeft betrekking op het tijdvak juni tot en met augustus 2020. In de oude regeling was januari de referentie maand en dat wordt nu de maand maart.
  • de omzetdaling (op basis waarvan wordt bepaald hoe hoog de subsidie wordt) wordt berekend over drie maanden en moet nog steeds minstens 20% bedragen. U mag kiezen of u het omzettijdvak kiest vanaf juni, juli, of augustus. Let op: als u al van NOW 1.0 gebruikt maakt moet het omzettijdvak van de NOW 2.0 aansluiten bij de eerste aanvraag.
  • het voorschot blijft 80%.
  • er komt een verplichting werknemers te stimuleren scholing te volgen. Hier wordt nog een apart budget voor in het leven geroepen door de overheid.
  • als u NOW 2.0 aanvraagt, mag u geen dividend uitkeren over dit jaar, geen bonussen aan het bestuur uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Dit geldt alleen voor werkgevers die een subsidiebedrag krijgen waar een accountantsverklaring voor is vereist.
  • de veelbesproken ‘ontslagboete’ vervalt in de NOW 2.0 regeling. Dat betekent dat u ingeval van ontslag wél iets terug moet betalen (de loonsom van de ontslagen werknemer) maar daar komt geen opslag meer bovenop. Alleen bij collectieve ontslagen (20 of meer werknemers) wordt onder omstandigheden een extra korting toegepast. Dit onderdeel ziet op ontslagaanvragen die worden ingediend in de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020.
  • de NOW 1.0 regeling wordt verruimd in de zin dat het loon van januari niet meer allesbepalend is voor de subsidie: wanneer het loon over maart tot en met mei hoger blijkt te zijn dan driemaal het loon over januari, worden de loonsommen van april en mei op die van maart gemaximeerd en wordt de subsidie naar boven bijgesteld. Het voorschot wordt niet aangepast, maar bij de vaststelling wordt dit gecorrigeerd.
  • de NOW 2.0 aanvraag kan naar verwachting worden gedaan vanaf 6 juli a.s. We komen uiteraard nog met een reminder in de lucht.
  • een accountantsverklaring wordt verplicht voor werkgevers die een voorschot hebben gehad of nog krijgen van € 100.000 of meer, of die een definitieve subsidie van € 125.000 of meer. Is sprake van een voorschot van meer dan € 20.000 of een definitieve vaststelling van € 25.000 of meer, dan is een verklaring van een ‘derde’ vereist (dat hoeft dus geen accountant te zijn).

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
In opvolging van de TOGS (de vergoeding van € 4.000) regeling kan binnenkort de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) worden aangevraagd bij het RVO. Dit is een tegemoetkoming ter dekking van de vaste lasten (zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen) van maximaal € 50.000 over een periode van 4 maanden (juni tot en met september).

MKB ondernemingen met maximaal 250 werknemers die door de Corona crisis meer dan 30% omzetverlies hebben verloren, komen hiervoor in aanmerking. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De exacte berekening per sector wordt nog uitgewerkt. De TVL hanteert dezelfde SBI codes als de TOGS.

Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw
Ondernemingen in de sierteelt en (delen van de) voedingstuinbouw kunnen nog tot en met 4 juni aanspraak maken op deze tegemoetkoming. Deze regeling dekt de geleden omzetschade (in vergelijking met dezelfde periode in 2017 tot en met 2019) in de periode tussen 12 maart en 11 juni. Hiervan komt 30% voor de rekening van de onderneming. Na aftrek hiervan wordt de tegemoetkoming berekend op 70% van dit bedrag (zie ook de website van het RVO).

Heeft u nog geen aanspraak gemaakt op deze regeling en komt u mogelijk wel in aanmerking, neem dan contact met ons op.

Tozo
Ook de Tozo regeling wordt verlengd (‘Tozo 2’). Hierbij zal wel een partnerinkomenstoets worden gedaan, waar dat eerder niet zo was. De uitkering ziet op de maanden juni, juli en augustus.

Tot slot
De formele regelingen worden op dit moment nog verder uitgewerkt. Zodra daar meer over bekend wordt gemaakt, laten we u dat weten. We passen dan ook de teksten op onze website (www.dehoogewaerder.nl) aan op deze punten, zodat u alle relevante details na kunt lezen.

Mocht u op dit moment al vragen hebben dan weet u ons te vinden via uw relatiebeheerder en/ of corona@dehoogewaerder.nl.

Canva - null

DEEL DIT BERICHT