Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

Betalingsproblemen door coronavirus? Uitstel van betaling en overige belastingmaatregelen voor ondernemers inclusief zzp’ers.

Uitstel van betaling bij de Belastingdienst

Hoe vraagt u uitstel aan?
U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Stuur daarvoor een brief naar de Belastingdienst. Er kan pas om uitstel van betaling worden verzocht nadat een (naheffings)aanslag is opgelegd. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en legt u uit hoe u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. U krijgt dan automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Er hoeft geen additionele informatie te worden verstrekt, en er hoeft geen zogenoemde deskundigenverklaring te worden overlegd (wat in eerdere communicatie nog wel als vereiste werd genoemd). Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.

Indien uitstel voor 3 maanden te kort voor u is, dan kunt u ook voor een langere periode uitstel van betaling aanvragen. De Belastingdienst zal dan vragen aanvullende informatie aan te leveren (eventueel een verklaring van een derde deskundige). De Belastingdienst komt op een later tijdstip terug op de aanvullende informatievereisten.

Wanneer u nog niet zeker weet of 3 maanden uitstel van betaling voldoende is, dan kunt u alvast uitstel voor 3 maanden aanvragen en alsnog om additioneel uitstel verzoeken tegen het einde van de voornoemde 3-maands termijn – wanneer dit nodig blijkt. Hiermee bespaart u op dit moment tijd en kosten om te voldoen aan de hiervoor genoemde eis van additionele informatievoorziening – waarvan de inhoud vooralsnog ook nog niet bekend is. Blijf hiervoor de informatievoorziening op onze website volgen.

Let op! U moet wel tijdig aan uw aangifteverplichtingen blijven voldoen. Er kan pas om uitstel van betaling worden verzocht nadat een (naheffings)aanslag is opgelegd. Daarbij moet vooralsnog voor elke aanslag die u ontvangt apart om uitstel van betaling worden verzocht. Er kan namelijk geen uitstel van betaling worden verleend voor aanslagen die nog niet zijn opgelegd.

Een voorbeeld van een verzoek om uitstel van betaling treft u onderaan deze pagina aan. Wanneer u wilt dat wij het uitstelverzoek voor u verzorgen, neem dan contact met ons op via corona@dehoogewaerder.nl of uw reguliere contactpersoon.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente
Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 wordt de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01% verlaagd. Dit geldt voor alle belastingschulden.

De Belastingdienst rekent belastingrente wanneer de belastingschuld niet tijdig geformaliseerd is in een belastingaanslag waaruit het werkelijk te betalen bedrag aan belasting volgt. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente wordt ook tijdelijk naar 0,01% verlaagd. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente van toepassing is. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat voor de inkomstenbelasting in vanaf 1 juli 2020 en voor de overige belastingen vanaf 1 juni 2020.

Melding betalingsonmacht
Voor rechtspersonen (bijvoorbeeld een BV) is voorts van belang dat u als bestuurder tijdig betalingsonmacht meldt. Deze melding moet – in de aangiftefase – binnen 14 dagen nadat de rechtspersoon de belastingen en/of premies had moeten betalen schriftelijk aan de Belastingdienst en/of het bedrijfstakpensioenfonds worden gedaan. Wanneer u geen melding betalingsonmacht doet, dan bent u als bestuurder in principe hoofdelijk aansprakelijk voor de niet betaalde loonheffing, omzetbelasting en/of de aan het bedrijfstakpensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. U dient voor de melding betalingsonmacht het navolgende formulier van de Belastingdienst te gebruiken: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/melding_van_betalingsonmacht_bij_belastingen_en_premies.

Mogelijk ontvangt u naar aanleiding van de melding betalingsonmacht een verzoek van de Belastingdienst tot het verstrekken van nadere informatie. Deze informatie dient u te verstrekken binnen de hiervoor gestelde termijn. Doet u dat niet, dan is de melding betalingsonmacht niet rechtsgeldig en bent u als bestuurder in principe hoofdelijk aansprakelijk voor de niet betaalde belastingen en premies zoals hiervoor uiteengezet.

Voor vragen omtrent de melding betalingsonmacht kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres corona@dehoogewaerder.nl of uw reguliere contactpersoon.

Verminderen voorlopige aanslag 2020
Wanneer u verwacht dat als gevolg van de corona-crisis uw winst over 2020 lager zal uitvallen, dan kunt u een verzoek bij de Belastingdienst indienen om uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting voor 2020 overeenkomstig te laten verminderen. Desgewenst kunnen wij dit voor u verzorgen.

Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling
Onder andere in het MKB zijn er veel ondernemers die zelf meewerken in de vennootschap waarin zij een aanmerkelijk belang hebben. Zij moeten loonheffingen betalen over een loon dat passend is bij de arbeid die ze verrichten (het zogenaamde gebruikelijk loon). Ook als de onderneming minder of geen omzet behaalt, moet deze belasting nog steeds worden betaald. Omdat er door de coronacrisis veel omzetverlies is, wordt mogelijk gemaakt dat deze ondernemers tijdelijk van een lager loon mogen uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. De vormgeving hiervan zal vergelijkbaar zijn met eenzelfde regeling als die tijdens de kredietcrisis en 2009 is getroffen. 

Maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium
Ondernemers hebben recht op verschillende soorten ondernemersaftrek. De bekendste is waarschijnlijk de zelfstandigenaftrek. Hier kunnen ondernemers alleen gebruik van maken als ze 1.225 uur per jaar aan hun onderneming besteden en ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen zal de belastingdienst er van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen. 

Werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Dit kan ook een boost geven aan sectoren die sterk getroffen zijn door de crisis.

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk geld bij de bedrijven blijft, wordt het mogelijk om verliezen die bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting dit jaar verwachten te lijden, alvast in aanmerking nemen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan dit “verrekenen” pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (DGA’s ) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. DGAs hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen. 

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen
Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald. De overheid biedt hiermee meer mogelijkheden tot maatwerk. 

Belastingdienst

DEEL DIT BERICHT