Belastingpakket 2020

Het belastingpakket bestaat dit jaar uit zes wetsvoorstellen. Naast het Belastingplan 2020 en de Overige Fiscale maatregelen zijn de volgende wetsvoorstellen ingediend: Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, Wet bronbelasting 2021, Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven en Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten.

Allereerst een overzicht van de wijzigingen in het wetsvoorstel Belastingplan 2020 en het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen. De overige wetsvoorstellen worden hieronder kort toegelicht. Inkomstenbelasting het tweeschijvenstelsel wordt versneld ingevoerd met voor 2020 een basistarief van 37,35% en een toptarief van 49,5% de arbeidskorting en de algemene heffingskorting worden extra verhoogd de bestuursrechtelijke dwangsommen mogen niet meer in aftrek worden gebracht geldsommen betaald aan een staat of een onderdeel daarvan in het kader van een strafbeschikking of daarmee vergelijkbare buitenlandse wijze van bestraffing mogen niet meer in aftrek worden gebracht inkomen uit aanmerkelijk belang kan niet boetevrij worden ingekeerd voor de inkeerregeling wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen inkomen dat in het buitenland is opgekomen en inkomen dat in het binnenland is opgekomen voor de definitie van de vaste inrichting en de vaste vertegenwoordiger wordt aangesloten bij de definitie in de belastingverdragen voor spontane aangiften bij aanslagbelastingen gaan dezelfde wettelijke correctie- en sanctiebevoegdheden gelden als bij een uitnodiging tot het doen van aangifte Loonbelasting WKR: de vrije ruimte over de fiscale loonsom tot en met € 400.000 wordt verruimd tot 1,7%, over het restant van de loonsom blijft het percentage 1,2% WKR: er komt een gerichte vrijstelling voor het vergoeden van kosten voor een VOG WKR: de aangifte van de verschuldigde eindheffing vanwege het overschrijden van de vrije ruimte kan in het vervolg met de aangifte over het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar worden gedaan WKR: waarde van producten uit het eigen bedrijf wordt gesteld op de waarde in het economische verkeer de vrijwilligersvergoeding wordt vanaf 1 januari 2020 jaarlijks geïndexeerd door de werkgever aan de werknemer vergoede of voor de werknemer betaalde (buitenlandse) bestuursrechtelijke dwangsommen of geldsommen in het kader van een (buitenlandse) strafbeschikking mogen niet meer worden aangewezen als eindheffingsbestanddelen het aantal aanvraagmomenten en het uiterste aanvraagmoment van de S&O-afdrachtvermindering worden aangepast Vennootschapsbelasting de voorgestelde verlaging van het hoge Vpb-tarief gaat niet door. Het hoge Vpb-tarief blijft in 2020 25% en zal per 1 januari 2021 worden verlaagd naar 21,7%. De verlaging van het lage Vpb-tarief wordt niet aangepast en dat tarief komt met ingang van 1 januari 2021 uit op 15%. de Vpb-vrijstellingen voor onderwijs en onderzoek (de onderwijsvrijstelling), interne activiteiten en de quasi-inbestedingsvrijstelling worden verruimd de bestuursrechtelijke dwangsommen mogen niet meer in aftrek worden gebracht geldsommen betaald aan een staat of een onderdeel daarvan in het kader van een strafbeschikking of daarmee vergelijkbare buitenlandse wijze van bestraffing mogen niet meer in aftrek worden gebracht voor de definitie van de vaste inrichting en de vaste vertegenwoordiger wordt aangesloten bij de definitie in de belastingverdragen de earningsstrippingmaatregel wordt herzien er wordt geen belastingrente in rekening gebracht als de aangifte Vpb wordt ingediend voor de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (doorgaans 1 juni) en de belastingaanslag wordt vastgesteld overeenkomstig de ingediende aangifte. Omzetbelasting het btw-tarief voor elektronische uitgaven wordt verlaagd Schenk- en erfbelasting er wordt geen belastingrente in rekening gebracht indien het verzoek om een voorlopige aanslag of de aangifte is ontvangen binnen de aangiftetermijn die in de betreffende situatie geldt indien de (voorlopige of definitieve) aanslag erfbelasting wordt vastgesteld overeenkomstig dat verzoek of die aangifte Overig de verhuurderheffing voor nieuwbouw in schaarstegebieden wordt structureel verminderd en voor woningen met een tijdelijk karakter geldt een tijdelijke vrijstelling de accijnstarieven van sigaretten en rooktabak worden verder verhoogd invoering vrijstelling van assurantiebelasting voor verzekeringen op de zogenoemde verzuimverzekeringen en WGA- en Ziekteweteigenrisicodragers en voor brede weersverzekeringen die zijn afgesloten door actieve landbouwers vergrijpboeten die worden opgelegd aan medeplegers die beroeps- of bedrijfsmatig bijstand verleenden worden openbaar gemaakt de afvalstoffenbelasting wordt aangepast het gebruik WOZ-waarden door bestuursorganen en derden wordt aangepast burgers kunnen gaan kiezen of zij berichten van de Belastingdienst elektronisch of per post toegezonden wil krijgen voor de autogerelateerde belastingen wordt de nieuwe WLTP-testmethode ingevoerd de benzineauto met compressieontsteking wordt uitgezonderd van dieseltoeslag in de BPM de fijnstoftoeslag voor dieselpersonenauto’s en dieselbestelauto’s wordt aangepast Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 in Nederland met 49% krijgt onder andere gestalte met de maatregelen die zijn opgenomen in het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord. Het betreft fiscale maatregelen op het terrein van mobiliteit, gebouwde omgeving en afval. Wet bronbelasting 2021 Met deze wet, die in 2021 ingaat, wordt voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt als toegangspoort voor doorstroomactiviteiten naar laagbelastende landen en wordt het risico van belastingontwijking door het verschuiven van de (Nederlandse) belastinggrondslag naar laagbelastende landen verkleind. Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven De fiscale aftrek voor scholingsuitgaven wordt afgeschaft. In de plaats daarvan komt er een vervangende regeling: de subsidieregeling STAP-budget (leer- en ontwikkelbudget voor de stimulans van de arbeidsmarktpositie) voor natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze regeling gaat pas in 2021 in. Wet implementatierichtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten Hiermee wordt geregeld dat de benodigde aanpassingen uit de Richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging intracommunautair handelsverkeer in de wet wordt geïmplementeerd (de zogenoemde quick fixes). Verder heeft het kabinet nog een aantal fiscale maatregelen aangekondigd die een relatie hebben met Belastingplan 2020. De voorstellen hiervoor moeten nog worden ingediend: Aanpassing van de liquidatie en stakingsverliesregeling (2021) Innovatiebox, iets minder voordelig (2021) – verhoging van het tarief van de innovatiebox van 7% naar 9% Einde betalingskorting vpb (2021)

DEEL DIT BERICHT

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email

Houd mij op de hoogte