Wij houden u graag Op De Hoogte

Arbeidsovereenkomst én cao van toepassing bij Deliveroo

In twee uitspraken heeft vakbond FNV een succes behaald bij…

HIR naar rato bij niet volledig dezelfde economische functie

Als een onderneming een gebouw verkoopt en uit de boekwinst…

Zonder aangifte moet dga zakelijkheid lening aannemelijk maken

Als een dga de vereiste aangifte niet heeft gedaan, komt…

Wetsvoorstel tot wegnemen obstakels bij werken vanuit uitkering

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) sprak het afgelopen jaar met stakeholders in de participatieketen om erachter te komen welke drempels en angsten er zijn om aan het werk te gaan en hiervoor oplossingen aan te dragen. Over de acties die daaruit volgen, stuurde staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark op 27 december […]

Ook bij gebruikte auto mag cataloguswaarde grondslag voor bijtelling zijn

Bij de berekening van de bijtelling wegens privégebruik van een auto van de zaak mag ook bij een gebruikte auto de cataloguswaarde worden gebruikt. Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft bepaald dat dit niet in strijd is met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). In deze zaak had een werknemer van zijn werkgever de […]

Metaal en Techniek: kwantitatief werkingssfeercriterium

Werkzaamheden die in de MT-regelingen worden beschreven en ook werkzaamheden die daar aan dienstbaar zijn, vallen volgens de Hoge Raad onder de werkingssfeerbepalingen van de MT-regelingen. In deze zaak is het de vraag of Unis thuishoort onder de werkingssfeer van de Metaal & Techniek. Unis meent dat haar grondige analyse en het testen (en dus […]

Beperking reikwijdte verklaring geen privégebruik terecht

De staatssecretaris is het eens met de uitspraak van Hof Amsterdam dat het toepassen van een correctie voor privégebruik vanwege een enkele privérit ter ondersteuning van bewijsvoering disproportioneel was. Een monteur kreeg van zijn werkgever een bestelauto van de zaak waarvoor een ‘verklaring geen privégebruik’ was afgegeven. Voor een procedure in 2013 was de monteur […]

Vaststellingsovereenkomst kan schenking betekenen

Als een echtpaar een periodiek verrekenbeding niet heeft uitgevoerd en vervolgens onverplicht een vaststellingsovereenkomst afsluit, kan er in fiscale zin sprake zijn van een schenking als het op grond van het huwelijksvermogensrecht niet noodzakelijk is om tot verrekening over te gaan. In deze zaak was een echtpaar in 1979 gehuwd op huwelijkse voorwaarden, die iedere […]

Overgangsrecht privégebruik auto van de zaak legitiem

Voor auto’s met een datum van eerste toelating in Nederland na 1 januari 2017 geldt het 22%-tarief. Voor oudere auto’s geldt het tarief van 25%. De Hoge Raad oordeelt dat de wetgever met het treffen van deze overgangsregeling niet een regeling heeft getroffen die van elke redelijke grond is ontbloot. Een werkgever stelt mede voor […]

Verlaging legestarieven IND

Per 1 januari 2019 zijn de legestarieven die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hanteert voor verblijfsvergunningen gewijzigd. Een aantal van deze tarieven is fors verlaagd. De reden voor deze vermindering zijn de directieven vanuit de Europese Commissie, die de Nederlandse legestarieven veel te hoog vond. Het tarief voor de aanvraag voor een kennismigrant is gehalveerd […]

Grootste stijging cao-lonen sinds 2009

Volgens voorlopige cijfers van CBS zijn vorig jaar de cao-lonen gestegen met 2,1%. Dat is de grootste stijging na 2009. De consumentenprijzen in 2018 stegen in de eerste elf maanden van 2018 met 1,7%. In het eerste volle crisisjaar, 2009, lag de cao-loonstijging met 2,8% aanzienlijk hoger. In het jaar daarvoor, dat wat betreft krapte […]

Rechtsbescherming bij vaststellen WOZ-waarde

De regering wil het huidige systeem om de waarde van een woning te bepalen, de waardering onroerende zaken (WOZ), aanpassen. Een van de doelstellingen is een betere rechtsbescherming van belanghebbenden. Een concept van het wetsvoorstel is in consultatie gegaan. De Wet verbetering rechtsbescherming WOZ moet ervoor gaan zorgen dat de WOZ-waarde via een beschikking wordt […]

Procederen in het Engels

Met ingang van 1 januari 2019 kan er over handelsconflicten bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam in de Engelse taal worden geprocedeerd. Het kabinet wil met de wet inspelen op de behoefte aan Engelstalige geschilbeslechting. Het Engels is het meest gebruikt in de handel en contracten worden steeds vaker […]