Zoek

Brengt de zaak verder

Nieuws      Vacatures

Zoek

Brengt de zaak verder

Recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof

Een werknemer heeft tot zijn kind 8 jaar oud is recht op ouderschapsverlof. De duur van dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren in de werkweek van de werknemer. Dit was altijd volledig onbetaald verlof maar dat gaat binnenkort veranderen:

Door een nieuwe Europese richtlijn treedt op 2 augustus de Wet Betaald Ouderschapsverlof in werking.

Een werknemer krijgt daardoor de mogelijkheid om van de 26 weken verlof  9 weken betaald op te nemen. Deze 9 weken moeten wel worden opgenomen binnen 12 maanden na de geboorte van het kind. Of binnen 12 maanden na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is.

Dit verlof kan flexibel worden opgenomen. Dit betekent dat het in delen kan worden opgenomen. Bijvoorbeeld 1 à 2 of meer dagen per week verdeeld over meerdere maanden of 3 keer 3 hele werkweken verdeeld over meerdere maanden. Het betaald ouderschapsverlof kan aangevraagd worden door werkgever bij het UWV vanaf 2 augustus 2022. Deze UWV uitkering bedraagt 70% van het dagloon van de werknemer tot een maximum van 70% van het maximum dagloon. Let op: als een werknemer meer verdient dan een bepaald maximum, is de compensatie dus per saldo lager dan 70% van het inkomen.

Deze regeling is nieuw en geldt naast de al bestaande (recent ingevoerde) regeling waarbij een vader 5 weken betaald ‘aanvullend geboorteverlof’ kan krijgen. Deze 9 weken periode mag aan die 5 weken periode vast worden geplakt.

Voorbeeld:
Een werknemer is op de datum van de invoering van de wet ouder van een kind (6 maanden oud op 2 augustus 2022). De werknemer heeft dan al 19 weken (wettelijk onbetaald) ouderschapsverlof opgenomen. Deze werknemer heeft dan nog 6 maanden om 7 weken ouderschapsverlof op te nemen voordat het kind 1 jaar is. Er bestaat in dit voorbeeld nog een recht op betaald verlof van 7 weken omdat er van de 26 weken in totaal al 19 weken zijn opgenomen. Tijdens deze 7 weken heeft werknemer recht op een uitkering van het UWV voor betaald ouderschapsverlof.

Mocht het niet lukken om het totaal aan betaald ouderschapsverlof van 9 weken op te nemen voordat het kind 1 jaar wordt omdat de 1e verjaardag binnen 9 weken na 2 augustus 2022 valt, dan worden die resterende weken omgezet naar onbetaald ouderschapsverlof.

Moet een werkgever altijd het verzoek van een werknemer om ouderschapsverlof op te nemen toestaan?

Een werkgever kan het verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. Een werkgever kan alleen het verzoek van de werknemer over de verdeling van het aantal op te nemen uren weigeren indien werkgever daar een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang bij heeft. Hiervan zou sprake kunnen zijn als het opnemen van het verlof leidt tot ernstige gevolgen voor het bedrijf als werknemer bijvoorbeeld een unieke en essentiële functie heeft. Of hiervan sprake is kan juridisch worden beoordeeld door De Hooge Waerder indien hierover discussie ontstaat tussen werkgever en werknemer.

Vakantiegeld, vakantiedagen en overige emolumenten tijdens betaald ouderschapsverlof

Het UWV verstrekt vakantiegeld over de uitkering voor betaald ouderschapsverlof. Een werkgever hoeft daardoor geen vakantiegeld op te bouwen voor de werknemer.

Over de periode van ouderschapsverlof worden wel vakantiedagen opgebouwd. Voor bovenwettelijke dagen kan hiervan worden afgeweken. Dat moet dan wel schriftelijk met de werknemer worden overeengekomen.

Voor de andere emolumenten zoals dertiende maand, een bonus, leaseauto of pensioen zal het afhankelijk zijn van de afspraken die met de werknemer zijn gemaakt of er tijdens de periode van betaald ouderschapsverlof.

Het uitgangspunt volgens de wettelijke regeling is dat de werknemer tijdens het betaalde ouderschapsverlof geen aanspraak heeft op loon. Als bepaalde emolumenten als loon worden aangemerkt, dan zal er dus geen recht op zijn, omdat er ook geen aanspraak is op loon.

Het kan zijn dat de arbeidsovereenkomst, een bedrijfsregelement of een CAO die van toepassing is andere afspraken bevat waarbij er wel bepaalde aanspraken zijn op emolumenten tijdens de periode van betaald ouderschapsverlof.

Het advies is om duidelijkheid aan werknemers te verschaffen en afspraken die afwijken van de wet goed vast te leggen. Hier kan De Hooge Waerder ook over adviseren.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Mail dan uw vraag naar Xander Koning of Lea Huisman.

Gezin

DEEL DIT BERICHT