Brengt de zaak verder

Nieuws      Vacatures

Zoek

Brengt de zaak verder

Nieuwe wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De nieuwe wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden treedt op 1 augustus 2022 in werking. De wet heeft invloed op verschillende onderdelen van het arbeidsrecht. Wat is de impact hiervan voor werkgevers?

Hieronder de belangrijkste aandachtspunten en conclusies op een rij:

Opleidingskosten
Als een werknemer een opleiding volgt welke relevant is voor het werk dan betaalt werkgever vaak deze opleiding. Als een werkgever dan een regeling wil treffen waarbij werknemer de opleidingskosten terugbetaalt, dan kan dit alleen als de werkgever niet verplicht is de opleiding aan te bieden op grond van cao of wet. Deze verplichting moet echt blijken uit de cao of wet en dat is niet vaak aan de orde. Het gaat dan bijvoorbeeld om scholing die betrekking heeft op veiligheid of het bijhouden van vakbekwaamheid.

Het gaat niet om beroepsopleidingen of opleidingen die werknemers verplicht moeten volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie (voor zover werkgever niet verplicht is deze aan te bieden op grond van de wet of cao).

Onvoorspelbare arbeidsinzet
De te werken uren moeten voorspelbaarder worden. Werknemers zijn voortaan alleen verplicht te werken binnen vooraf bepaalde referentiedagen en –uren.

Deze referentiedagen en –uren moet door de werkgever binnen een week na aanvang van de arbeidsovereenkomst schriftelijk worden bevestigd. Dit geldt voor oproepkrachten maar ook voor werknemers met een vaste uren omvang die niet volgens een vast arbeidspatroon werkzaam zijn. Een werknemer kan na 26 weken in dienst te zijn geweest ook een verzoek doen om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Werkgever moet hierop binnen één  maand of  drie maanden (bij werkgever met minder dan 10 werknemers) reageren. Een werkgever is niet verplicht om dit verzoek te honoreren en de arbeid moet wel beschikbaar zijn. Reageert een werkgever niet tijdig gemotiveerd en schriftelijk dan wordt de arbeid overeenkomstig het verzoek van de werknemer aan gepast.

Informatieplicht
Een werkgever moet nu een werknemer informeren over belangrijkste arbeidsvoorwaarden binnen een maand na aanvang van de arbeidsovereenkomst. Vanaf 1 augustus is dat binnen één week. Ook is de informatieplicht uitgebreid. Als extra informatie moet de werkgever de werknemer over het volgende informeren.

  • Of werk op een vaste plaats wordt verricht, of verschillende plaatsen of dat de werknemer vrij is om zelf zijn werkplek te bepalen.
  • Op welk betaald verlof de werknemer recht heeft.
  • De procedure die werkgever en werknemer in acht moeten nemen als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.
  • Recht op overwerk.
  • Bij onvoorspelbaar werkpatroon: referentiedagen en –uren.
  • Het door de werkgever geboden recht op scholing.

Wat is de consequentie als werkgever zich niet houdt aan deze informatieplicht?

Als werknemer schade lijdt doordat er niet op tijd informatie is verstrekt over bijvoorbeeld, betaald verlof (ook ouderschapsverlof e.d., of cao verlof regelingen) dan kan de werkgever op grond van schending van de informatieplicht gehouden worden om deze schade te vergoeden. Als de gegevens met de extra informatie in de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek staan is dat voldoende. Ook mag naar een cao verwezen worden.

Nevenwerkzaamheden

Een verbod op nevenwerkzaamheden is uitsluitend toegestaan als je als werkgever een objectieve rechtvaardigingsgrond hebt. Deze grond hoeft niet in het beding opgeschreven te worden. Je moet deze grond als werkgever wel uit kunnen leggen. Waar moet je bij een objectieve grond aan denken?

Voorbeelden van rechtvaardigingsgronden zijn onder meer: de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, het vermijden van belangenconflicten, de gezondheid en veiligheid van de werknemer of een dreigende schending van de verplichtingen van de werkgever voortvloeiend uit de Arbeidstijdenwet. Omdat bepaalde zaken ingrijpend wijzigen en er financiële risico’s zijn als de nieuwe wet niet wordt gevolgd, is het verstandig een korte check te laten uitvoeren op de arbeidsovereenkomst en/of personeelshandboek dat wordt gehanteerd in uw organisatie. Hiervoor kan contact gezocht worden met Pieter van Stempvoort, Lea Huisman of Xander Koning.

adult-blond-blond-hair-1282268

DEEL DIT BERICHT