Zoek

Brengt de zaak verder

Nieuws      Vacatures

Zoek

Brengt de zaak verder

Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschikte werknemers

Moet u een transitievergoeding betalen aan een werknemer die 2 jaar ziek is geweest? Dan kunt u die vergoeding gecompenseerd krijgen. Maar in de praktijk liggen er nog wat valkuilen op de loer. Wilt u weten welke? Kijk dan naar de praktijkvoorbeelden hieronder.

Praktijkvoorbeelden

Werknemer is 2 jaar ziek en door het UWV na einde wachttijd minder dan 35% arbeidsongeschiktheid bevonden. Hij is wel ongeschikt voor zijn eigen of passend werk en krijgt daardoor een WW uitkering nadat werkgever 2 jaar lang loon heeft betaald. Werknemer en werkgever sluiten vervolgens een beëindigingsovereenkomst waarin een transitievergoeding wordt afgesproken uitgaande van de ontslagdatum bij einde wachttijd van 2 jaar.

Vraag: Zal het UWV de transitievergoeding die is betaald op grond van een beëindigingsovereenkomst vergoeden?

Antwoord: Ja, als ontslag met wederzijds goedvinden wordt afgesproken vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid wel. Het maakt dan dus niet uit dat er geen WIA uitkering is toegekend maar een WW uitkering. Omdat werknemer ongeschikt is voor de eigen functie voldoet de aanvraag aan de voorwaarden.


Zelfde casus, maar nu is er een loonsanctie opgelegd na einde wachttijd voor de duur van 1 jaar omdat er een onvoldoende re-integratie resultaat is behaald volgens het UWV. Er vindt dan geen WIA beoordeling plaats.

Vraag: is de loonsanctie van invloed op de hoogte van de compensatie?

Antwoord: Ja, de periode van loonsanctie telt niet mee bij de berekening van de hoogte van de compensatie. De transitievergoeding die gecompenseerd wordt, zal moeten worden berekend uitgaande van een einddatum van de arbeidsovereenkomst bij einde wachttijd na 2 jaar en niet op basis van de datum bij einde loonsanctie.


Werknemer is 2 jaar ziek en na twee jaar zijn de contracturen met tenminste 20% verminderd vanwege langdurige ziekte. Werknemer en werkgever sluiten een beëindigingsovereenkomst voor een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst van ten minste 20% minder uren. Werkgever betaalt naar rato van de urenvermindering een transitievergoeding.

Vraag: Wordt deze gedeeltelijke transitievergoeding gecompenseerd.

Antwoord: Ja.


Zelfde casus maar werknemer gaat niet minder uren werken maar gaat na 2 jaar ziekte een andere functie verrichten met een lager salaris. Er wordt een beëindigingsovereenkomst gesloten waarbij een transitievergoeding wordt afgesproken uitgaande van het loonverlies.

Vraag: Wordt deze gedeeltelijke transitievergoeding gecompenseerd.

Antwoord: Nee, Volgens de Hoge Raad is een herplaatsing in een andere functie geen vorm van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hiermee wordt juist voorkomen dat er wordt beëindigd. Daardoor is er geen recht op compensatie.

DEEL DIT BERICHT